SQL Komutları

SQL, ilişkisel bir veri tabanındaki verilerin alınması ve yönetimi için tasarlanmış bir veri tabanı dilidir. SQL Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelir. Bu yazıda size SQL’de çoğunlukla kullanılan komutların sözdizimlerini ve kullanım örneklerini yazacağım.

Bu bilgiler bir SQL için gerekli olan konuların çoğunu ve nasıl çalıştığını anlamanızı sağlayacak.

SQL yazım kuralları , tüm temel SQL sözdizimini kavrayıp, SQL diline hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır.

Tüm bu SQL komutları , SELECT, INSERT, DELETE,UPDATE, ALTER, DROP, CREATE, SHOW,  gibi anahtar kelimelerin herhangi biriyle başlar ve  noktalı virgülle (;) biter.

Yukarıdaki büyük harfler ile yazılmış olmasına rağmen SQL dili büyük küçük harf duyarsızdır.  UPDATE, Update yada update aynı anlamları ifade etmektedir.

SQL Select Kullanımı

SQL SELECT  Komutu: SQL SELECT deyimi,  veritabanı tablosundan verileri tablo şeklinde almak için kullanılır. Bu sonuç tabloları da sonuç kümeleri olarak adlandırılır. Bütün SQL dillerinde kullanımı aynıdır.Aşağıda SELECT Komutu kullanımları ve örnekleri bulunmaktadır.

SQLITE/MYSQL/ORACLE

SELECT kolon1,kolon2,kolonN FROM tabloAdi;

“tabloAdi” tablosundaki kolon1,kolon2,kolonN sonuç kümesini döndürür, peki tüm sütünları döndürmek isteseydik nasıl kullanacaktık?

Select * FROM tabloAdi;

“*” karakteri tüm kolonları seçmemize olanak sağlar.

SQL UPDATE Kullanımı

SQL UPDATE Komutu: SQL UPDATE deyimi, veritabanı tablosundaki kayıtları güncellemek için kullanılır. Bütün SQL dillerinde kullanımı aynıdır. Aşağıda Update Komutu kullanımları ve örnekleri bulunmaktadır.

SQLITE/MYSQL/ORACLE

UPDATE tabloAdi SET kolon1 = 'yeni değer';

“tabloAdi” tablosundaki kolon1 sütünundaki değerleri ‘yeni değer’ e eşitler.

update tabloAdi SET kolon1 = 'yeni deger', kolon2 = 'baska deger';
Not: Yukarıdaki güncelleme işlemi tablodaki tüm kayıtlar için geçerli olacaktır, belirli kayıtlar için güncelleme yapmak için WHERE yan tümcesini kullanıyor olacağız.

SQL INSERT Kullanımı

SQL INSERT Komutu: SQL INSERT deyimi, veritabanı tablosuna yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. Bütün SQL dillerinde kullanımı aynı şekildir. Aşağıda Insert komutu kullanımı ve örneği bulunmaktadır.

INSERT INTO tabloadi(kolon1,kolon2,kolon3) VALUES('bir','iki','üç');

Burada dikkat edilmesi gereken nokta kolonların VALUES alanlarıyla karşılıklı eşleşmesidir.

Yanlış kullanım(4 kolona 3 değer gönderildiği için söz dizimi hatasına düşecektir.)

INSERT INTO tabloAdi(kolon1,kolon2,kolon3,kolon4) VALUES('master','dark','net');

SQL DELETE Kullanımı

SQL DELETE Komutu: SQL DELETE deyimi, veritabanı tablosundaki kayıtları silmek için kullanılır.Bütün SQL dillerinde kullanım şekli aynıdır. Aşağıda DELETE komutu kullanımı ve örneği bulunmaktadır.

DELETE FROM tabloAdi 

Şart koşmadan bu sql tümleceğini çalıştırdığımızda tablodaki tüm kayıtlar silinecektir. Bunu önlemek için WHERE yan tümcesini kullanacağız.

SQL WHERE Kullanımı

SQL WHERE Yan Tümcesi: Veritabanı tablosunda belirli kriterlere sahip kayıtları getirmek , kayıtları güncellemek , kayıtları silmek istediğimizde WHERE yan tümcesi kullanılır.

Yukarıda müşteriler tablosu verilmiştir. Şekil A1
SELECT * FROM musteriler WHERE sehir = 'Bursa';

Müşteriler tablosunda Bursa Şehrinde yaşayan müşterilerin listesini döndürür.
Peki 2 farklı koşul eklemek istiyorsak ?

SELECT * FROM musteriler WHERE sehir = 'Bursa' or sehir =  'Ankara'


Müşteriler tablosunda Bursa şehrinde veya(or) Ankara şehrinde yaşayan müşterilerin listesini döndürür.

SELECT * FROM musteriler WHERE id = 5;

Müşteriler tablosunda id ‘si 5 olan kaydı döndürür

UPDATE musteriler SET adi = 'Ahmet' WHERE id = 5

Id ‘si 5 olan müşterinin adini ‘Dean’ dan ‘Ahmet ‘ e değiştirir.

DELETE FROM musteriler WHERE id = 3;

Id’si 3 olan müşterinin kaydını tablodan siler.

SQL ORDER BY Kullanımı

Önceki komutlarda select, update, delete komutlarını tanıdık. ORDER BY anahtar kelimesi kayıtları artan ve azalan sıralamak için kullanılır.
Artan sıralamak için ASC , azalan sıralamak için DESC anahtar kelimelerini kullanıyor olacağız. SQL sıralaması ön tanımlı ASC‘dir.
Dikkat edeceğimiz nokta eğer sorgumuzda WHERE yan tümcesi varsa ardından ORDER BY anahtar kelimesini eklemeleyiz. Aşağıda Şekil A1 tablosu referans alınarak örnekleme yapılacaktır.

SELECT * FROM musteriler ORDER BY adi ASC

Müşteriler tablosunda müşteri adını artan olarak sırala ( a – z)

SELECT * FROM musteriler WHERE sehir = 'Ankara' ORDER BY adi DESC;

Müşteriler tablosunda ‘Ankara’ şehrinde yaşayan kayıtları isme göre z-a sıralar.

SQL Operatörler

Sql Operatorler: Where yan tümcesiyle sorguladğımız kayıtlara ek koşullar eklememizi sağlarlar. Bu operatörler AND,OR ve NOT anahtar kelimeleridir. Aşağıda örnek kullanımlar listelenmiştir.

SELECT * FROM musteriler WHERE adi = 'Mehmet' and soyadi = 'Inanç';

Müşteriler tablosunda adı ‘mehmet’ ve soyadı ‘Inanç’ olan tabloyu görüntüler.

SELECT * FROM musteriler WHERE (adi = 'Kemal' or adi = 'Mehmet' ) and soyadi = 'Ata';

Müşteriler tablosunda adı kemal veya mehmet olan ve soyadı Ata olan tabloyu görüntüler.

SELECT * FROM musteriler WHERE NOT adi = 'Kemal';

Müşteriler tablosunda adı ‘Kemal’ olmayan tabloyu görüntüler.

SQL SELECT DISTINCT Kullanımı

Bir tablonun içinde bir sütun genellikle birçok yinelenen değer içerir; ve bazen yalnızca farklı (farklı) değerleri listelemek istersiniz.

Örneğin; Şekil A1 tablosunda müşterilerin Şehirleri kayıtlıdır, hangi şehirlerden müşteri olduğunun kayıt kümesini görüntülemek istediğimizde SELECT DISTINCT sözdizimini kullanırız.

SELECT DISTINCT sehir FROM musteriler;

SQL LIKE Operatörü

LIKE operatörü, bir sütundaki belirli bir deseni aramak için bir WHERE yan tümcesinde kullanılır.

Genellikle LIKE işleci ile birlikte kullanılan iki joker karakter vardır:

  • Yüzde işareti (%) sıfır, bir veya birden çok karakteri temsil eder.
  • Alt çizgi işareti (_) tek bir karakteri temsil eder.
! Not: WHERE yan tümcesi yalnızca SELECT deyimlerinde kullanılmaz, aynı zamanda UPDATE, DELETE vb. İşlemlerde de kullanılır!
LIKE OperatörAçıklama
WHERE adi LIKE ‘a%’Adı a karakteriyle başlayan kayıtlar
WHERE adi LIKE ‘%a’Adı a karakteriyle biten kayıtlar
WHERE adi LIKE ‘%as%’Adından as kelimesi geçen kayıtlar
WHERE adi LIKE ‘_k%’2.harfi k olan kayıtlar
WHERE adi LIKE ‘a%c’Adı a ile başlayıp c ile biten kayıtlar
SELECT * FROM musteriler WHERE adi LIKE 'ali%';

müşteriler tablosunda adı ali ile başlayan kayıtları getirir.

Bu yazımızda en sık kullanılan SQL Komutlarını yazdık, yeni başlayanlar için detaylı örneklendirme yaptık bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

“SQL Komutları” üzerine bir yorum

Yorum yapın